Colorado Next Durango to Silverton on the D&SNGRR  

 

The fifty-mile trip from Durango to Silverton took 3 1/2 hours.