PikesPeak Next Pikes Peak Cog Railway  

  Back down to Ruxton Creek.