Gardens Next Mirror Lake  

  The bridge over Mirror Lake.