Austin Next Texas State Cemetery  

    Thomas W. Blake as a frontier lawyer.