Austin Next Town Lake  

 

This swan enjoys a leisurely float on Town Lake.