Texas Next River Road--Presidio to Lajitas  

 

The River Road stretches east outside of Presidio.