Texas Next River Road--Presidio to Lajitas  

 

A distant view of Lajitas, Texas.