Texas Next McKinney Falls State Park  

 

Onion Creek flows through the park.