Texas Next Palmetto Falls State Park  

 

Blue heron.