Wyoming Next Jackson, Wyoming  

 

"Who's ridin' shotgun?" (1992)