Grand Tetons Next Mormon Row  

 

The famous Moulton barn on Mormon Row.