Grand Tetons Next Teton Mountains  

 

Sunrise from Teton Point.